ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเรื่องที่เราควรต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้

4 สิงหาคม 2022