ความหวัง โอกาส ความพยายาม และมิตรภาพ ท่ามกลางความผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อ

7 เมษายน 2021