เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน เรามีสิทธิได้รับค่าชดเชย หรือไม่?

8 พฤศจิกายน 2021