โครงการเหลือขอ เพื่อเปลี่ยนสิ่งของที่เหลือใช้ให้เป็น “โอกาส” 

24 มิถุนายน 2022