SDGs

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Green Logistics นวัตกรรมที่ทำให้การขนส่งสินค้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง

Green Logistics เป็นกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

True Robotics สร้างโลกอนาคตให้ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนด้วยคนและเทคโนโลยี

True Robotics ทีมนวัตกรชาวไทย ผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ภายใต้บริษัท True Corporation ที่สร้างสรรค์ขึ้นไปใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้คน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

อาหารปันสุข โครงการปันอาหารเหลือทิ้งที่ชวนพนักงานบริษัทลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก

อาหารปันสุข โครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดขยะอาหาร โดยส่งต่ออาหารคุณภาพดีที่หมดอายุการขายไปให้เพื่อนร่วมโลกอย่าง น้องๆ ในสวนสัตว์

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Solving Hunger by Solving Food Waste – หนทางแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน

Solving Hunger by Solving Food Waste เป็นหนทางและวิธีการที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของขยะอาหาร และ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความอดอยาก

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Gender Equality – พลิกมุมมองใหม่ กับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Gender Equality หรือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่างก็ออกมาสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Climate Change ภาวะโลกรวน ที่เป็นปัญหาของทุกคน ที่จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข

Climate Change คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งสร้างปัญหามากมายในกับโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Zero Hunger ลดความอดอยากให้เป็นศูนย์ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Zero Hunger การลดความอดอยากหิวโหย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญภายใต้ SDG ในข้อที่ 2 เพราะปัญหาเรื่องของความอดยาก เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม