SDGs

User Avatar

Smart Farming ที่ผักผลไม้งอกงามทั้งปี ด้วยนวัตกรรมซิงค์ออกไซด์นาโน

Smart Farming เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี ซิงค์ออกไซด์นาโน เป็นพระเอก ช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Sustainable Menu เมนูยั่งยืนในศูนย์อาหาร ที่สร้างฮีโร่กู้โลกร้อนในทุกมื้ออร่อย

Sustainable Menu เมนูอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเมนูอาหารทั่วไป จาก CP Food World เพื่อทำให้ทุกคนได้เป็นฮีโร่กู้โลกในทุกมื้ออร่อย

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

AI and Robotics Ventures ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ตอบโจทย์ความยั่งยืน

AI and Robotics Ventures เป็นธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่มีจุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความหลงใหลในเทคโนโลยีมารวมตัวกัน

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Green Logistics นวัตกรรมที่ทำให้การขนส่งสินค้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง

Green Logistics เป็นกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

True Robotics สร้างโลกอนาคตให้ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนด้วยคนและเทคโนโลยี

True Robotics ทีมนวัตกรชาวไทย ผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ภายใต้บริษัท True Corporation ที่สร้างสรรค์ขึ้นไปใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้คน

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

อาหารปันสุข โครงการปันอาหารเหลือทิ้งที่ชวนพนักงานบริษัทลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก

อาหารปันสุข โครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดขยะอาหาร โดยส่งต่ออาหารคุณภาพดีที่หมดอายุการขายไปให้เพื่อนร่วมโลกอย่าง น้องๆ ในสวนสัตว์

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน The Practical

Solving Hunger by Solving Food Waste – หนทางแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน

Solving Hunger by Solving Food Waste เป็นหนทางและวิธีการที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของขยะอาหาร และ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความอดอยาก

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Gender Equality – พลิกมุมมองใหม่ กับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Gender Equality หรือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่างก็ออกมาสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม