SDGs

User Avatar

Climate Change ภาวะโลกรวน ที่เป็นปัญหาของทุกคน ที่จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข

Climate Change คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งสร้างปัญหามากมายในกับโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Zero Hunger ลดความอดอยากให้เป็นศูนย์ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Zero Hunger การลดความอดอยากหิวโหย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญภายใต้ SDG ในข้อที่ 2 เพราะปัญหาเรื่องของความอดยาก เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Ocean for Life ปฏิบัติการคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Ocean for Life สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากจากปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง คือ ความยั่งยืนที่เริ่มได้ที่ตัวเราเอง

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดี กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

การสร้างงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างงาน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหลายๆงาน อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

ธุรกิจไทยชั้นนำ ยกระดับแผนธุรกิจ 
ตั้งเป้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ ประเด็นร้อนด้านความยั่งยืน ต่อจาก COVID-19 คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

ฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เทรนด์สำคัญของโลกวันนี้

ฟื้นฟูระบบนิเวศ กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน ภาพแห่งความฝันหรือสามารถเป็นไปได้จริง

ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะมองข้ามเหมือนในอดีตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
User Avatar

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12 ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใกล้ตัวที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมาก

อ่านเพิ่มเติม