อาจารย์ เศกศักดิ์ หุ่นสอาด

ผู้จัดการส่วนงานรถไฟฟ้าบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาคนกับองค์กรมามากกว่า 20 ปี

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้างาน หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ อาทิเช่น Train the Trainer, Teaching Method, Team Building และ หลักสูตร Soft skill อีกมากมาย และนอกจากนี้ ยังเป็นนักออกแบบกิจกรรม สำหรับการเรียนการสอนโดยตรงอีกด้วย