ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ทั้งในบทบาทของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก (Appreciative Inquiry and Positive Organization Development) นอกจากนี้ยังเป็นโค้ชด้านการค้นหาตัวตน (IKIGAI) และเป็นโค้ชจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
เป็นอาจารย์สอนหลักสูตร Positive Psychology Coaching และ IKIGAI Coaching ให้สมาคม Coach Thai

นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมามากกว่าร้อยแห่ง เป็นที่ปรึกษา Social Lab Thailand และเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย AI Thailand เป็นผู้ก่อตั้ง FB Group ชื่อ “Appreciative Inquiry Institute และ “Positive Psychology Thailand”

อาจารย์ภิญโญ มีความสนใจและเจาะลึกศาสตร์การพัฒนาองค์กรและคนในเชิงบวกทุกรูปแบบ โดยได้เขียนวิเคราะห์ทฤษฎีและการนำไปใช้งานจริงในบริบทของไทยเกือบ 1,000 บทความ เผยแพร่ใน platform “gotoknow”

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.linkedin.com/in/aithailand/?locale=en_US