คุณ ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

Executive Consultant/ Trainer/ Lecturer

นักวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative)