Sustainability

รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา หรือ แนวคิดในเรื่องของคน องค์กร หรือ ธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จากมุมมองของ The Practical

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Gender Equality – พลิกมุมมองใหม่ กับ เรื่องสิทธิมนุษยชน

Gender Equality หรือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นประเด็นสำคัญมากในยุคนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในระดับโลกต่างก็ออกมาสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Kamikatsu Zero Waste Town – หมู่บ้านต้นแบบของการบริหารจัดการขยะ

Kamikatsu Zero Waste Town หมู่บ้านแห่งนี้ ต้องการที่จะเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากขยะ แต่การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Climate Change ภาวะโลกรวน ที่เป็นปัญหาของทุกคน ที่จำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข

Climate Change คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมนุษย์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งสร้างปัญหามากมายในกับโลกใบนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และความร่วมมือ แบบ GC

ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ดำเนินงานและดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่อง Inclusive และ Collaboration ถือเป็นกลไกที่สำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Zero Hunger ลดความอดอยากให้เป็นศูนย์ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Zero Hunger การลดความอดอยากหิวโหย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญภายใต้ SDG ในข้อที่ 2 เพราะปัญหาเรื่องของความอดยาก เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Ocean for Life ปฏิบัติการคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Ocean for Life สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากจากปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง คือ ความยั่งยืนที่เริ่มได้ที่ตัวเราเอง

Well-Being หรือ การมีสุขภาวะที่ดี กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

การสร้างงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณค่าและมูลค่า เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างงาน กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหลายๆงาน อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกต่อไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
Janin Wathanaprida

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนในแบบของ SCG Way

ฝ่าวิกฤติด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน กลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยให้องค์กรยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และ ความไม่แน่นอนได้

อ่านเพิ่มเติม